Yönetmelik

Yönetmelik

          Gazi Üniversitesinden:

 

Gazi Üniversitesi Noniyonizan Radyasyondan Korunma,

Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

 

          Amaç

          Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesi Noniyonizan Radyasyondan Korunma, Araştırma ve Uygulama Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

          Kapsam

          Madde 2 — Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesi Noniyonizan Radyasyondan Korunma, Araştırma ve Uygulama Merkezinin kuruluşuna, faaliyetlerine, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

          Dayanak

          Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

          Tanımlar

          Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

          Merkez: Gazi Üniversitesi Noniyonizan Radyasyondan Korunma, Araştırma ve Uygulama Merkezini,

          Rektör: Gazi Üniversitesi Rektörünü,

          Müdür: Gazi Üniversitesi Noniyonizan Radyasyondan Korunma, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürünü,

          Yönetim Kurulu: Gazi Üniversitesi   Noniyonizan Radyasyondan Korunma, Araştırma ve Uygulama  Merkezi Yönetim Kurulunu

          ifade eder.

          Merkezin amacı

          Madde 5 — Gazi Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren bir ölçüm, araştırma, eğitim, uygulama ve danışma merkezi olan Gazi Üniversitesi, Noniyonizan Radyasyondan Korunma, Araştırma ve Uygulama Merkezinin kuruluş amacı, Elektromanyetik (EM) alanların insan sağlığına etkilerini araştırmak, EM alan ölçümü yapmak ve ölçüm değerlerini sağlığa etkileri açısından yorumlamak, bu konuda danışmanlık hizmeti vermektir.

          Merkezin faaliyetleri

          Madde 6 — Merkez; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde  belirtilen  amacına ulaşabilmek için aşağıdaki çalışmaları yapar:

          a) Elektromanyetik alanların insan sağlığına etkilerini araştırmak,

          b) Değişik kaynaklardan yayılan elektromanyetik alanların ölçümlerini yapmak,

          c) Elektromanyetik radyasyon ile ilgili gerek kişisel, gerekse kurumsal bazda gelen danışmanlık isteklerine cevap vermek,

          d) Elektromanyetik radyasyonun sağlık etkileri ve ölçümü konusunda gerektiğinde sertifikalı olmak üzere eğitim vermek,

          e) Halkın ve çalışanların maruz kalacağı elektromanyetik radyasyon standartlarının ulusal ve uluslar arası düzeyde oluşturulmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmak,

          f) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili merkezlerle koordinasyon sağlamak,

          g) Yurt içinden ve dışından proje alıp vermek, bu konuda resmi, yarı-resmi ve özel kuruluşlar ile işbirliği yapmak,

          h) Türkiye genelinde gerekli görülen yerlerin elektromanyetik kirlilik haritasını oluşturmak,

          i) Merkezin çalışma alanlarına giren konularda ulusal ya da uluslar arası düzeyde seminer, sempozyum, kongre, konferans, yaz okulu gibi bilimsel toplantılar düzenlemek, bilimsel yayın yapmak, konuyla ilgili çalışmak isteyen bilim insanlarına eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek,

          j) Halkın elektromanyetik alanlar ve biyolojik etkileri, çevre radyasyon kaynakları ve alan değerleri konularında bilinçlenmesi için sözlü, yazılı kaynak bilgi ve halkın kolayca ulaşabileceği Merkez web sitesini oluşturmak, siteyi bilimdeki gelişmeler doğrultusunda sürekli güncellemek,

          k) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak gerektiğinde patent almak.

         

Merkezin organları

          Madde 7 — Merkezin organları şunlardır;

          a) Müdür,

          b) Müdür Yardımcısı,

          c) Yönetim Kurulu.

          Müdür

          Madde 8 — Merkezin ilk Müdürü kurucu öğretim üyeleri arasından, Tıp Fakültesi Dekanının önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir. Sonraki dönemlerde Müdür, Yönetim Kurulunca, Kurul üyeleri arasından aday gösterilen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalında tam gün çalışan profesörler arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

          Müdürün görevleri

          Madde 9 — Müdürün  görevleri şunlardır;

          a) Merkezi temsil etmek,

          b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve Kurulun başkanı olarak toplantıları yönetmek,

          c) Merkezin çalışma programlarını yürütmek,

          d) Merkez birimlerinin kendi içinde ve Biyofizik Anabilim Dalı ile uyumlu çalışmasını sağlamak,

          e) Yönetim Kurulu üye adaylarını belirleyerek Rektöre sunmak,

          f) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

          g) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre bilgi vermek,

          h) Bu Yönetmelik ile belirlenen diğer görevleri yerine getirmek.

          Müdür yardımcısı

          Madde 10 — Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalında tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından, ya da Merkez faaliyetleri konusunda lisans ya da lisansüstü eğitimi almış kişiler arasından bir ya da iki kişi Müdürün teklifi ile Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcılığı görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebilir.

          Müdür yardımcısı, Müdürün yokluğunda ona vekalet eder. Müdürün verdiği işleri ve Yönetim Kurulu toplantılarında Kurulun sekreterliğini yapar.

          Yönetim kurulu

          Madde 11 — Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdür tarafından önerilen Biyofizik Anabilim Dalında görevli öğretim üyeleri arasından seçilen kişiler ile birlikte en az üç, en fazla beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Üyeler üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez toplanır. Toplantı salt çoğunlukla yapılır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

          Yönetim kurulunun görevleri

          Madde 12 — Merkezin amacına yönelik çalışmalarda Müdüre yardımcı bir organ olan Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

          a) Müdürün önerileri doğrultusunda çalışma gruplarını oluşturmak ve yapacakları işleri düzenlemek,

          b) Merkezin yıllık çalışma ve yatırım programlarını, gündemdeki ilgili projelerini hazırlayarak karara bağlamak, gerektiğinde Müdüre bu konuda düzenleme yetkisi vermek.

          Yürürlük

          Madde 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.          

          Yürütme

          Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Alt Sayfalar